Metrologické služby

Nad rámec běžného měření dodaného tepla odběratelům máme obsáhlé zkušenosti také s měřením a vyhodnocováním výkonových maxim (P max. ¼ hod). Měření výkonových maxim se věnujeme více než 10 let a od roku 2014 jsme držiteli Odborného metrologického posudku (6015-ME-P0006-14) vydaného ČMI, který plně schvaluje naší metodiku.

Naše služby

MYMA8511 I

Autorizované metrologické středisko K 26

Jsme autorizované metrologické středisko s přidělenou značkou K-26 Úřadem pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví – provádíme ověřování, kalibraci a zkoušky měřidel protečeného množství vody, snímačů teploty, měřidel tepla a chladu a jejich členy.

Výměny měřidel na měřících místech

Pro zákazníky zajišťujeme výměny měřidel na měřících místech. Měřidla demontujeme, zajistíme požadované metrologické úkony a následně je nainstalujeme zpět na měřící místo včetně odborného zapojení. V době mezi demontáží a následnou zpětnou instalací zajistíme měření dodávky energie náhradním způsobem.

IMGP3348

Dálková komunikace

Zákazníkům poskytujeme informace o spotřebě tepelné energie a další naměřená data vlastním systémem dálkové komunikace. Tyto informace jsme schopni předat ve formátu požadovaném zákazníkem.

Principy měření

Pro určení předaného množství tepla odevzdaného teplonosnou kapalinou v okruhu výměníku tepla je nezbytné, aby měřič tepla měřil teplotu v přívodním a vratném potrubí (pomocí platinových odporových teplotních snímačů např. Pt100 , Pt500 ,Pt1000) a měřil objemový průtok teplonosné kapaliny (pomocí průtokoměru). Z těchto vstupních veličin kalorimetrické počítadlo vypočte rozdíl entalpií a hmotnostní průtok teplonosné kapaliny (vody), které po vynásobení poskytují okamžitou hodnotu dodané tepelné energie, tu integrují v čase a zobrazují na displeji.

Pro výpočet předaného množství tepla předaného parou existují tyto přípustné metody měření:

  • přímá metoda (vyžaduje měření objemu, nebo hmotnosti vodní páry, měření tlaku vodní páry a teploty vodní páry)
  • nepřímá metoda (vyžaduje měření objemu kondenzátu, měření tlaku vodní páry, teploty vodní páry a teploty kondenzátu)
  • náhradní metoda – pro výpočet tepla v mokré páře (vyžaduje měření tlaku pro stanovení entalpie syté vodní páry, měření teploty páry pro definování jejího stavu a stanovení hmotnosti buď z objemu kondenzátu – vyžaduje měření teploty kondenzátu, nebo z objemu vodní páry přepočtené za pomocí hustoty syté vodní páry). U této metody musí být s odběratelem určen korekční součinitel entalpie
  • stanovení tepla v kondenzátu (vyžaduje měření objemu kondenzátu a teploty kondenzátu)

Pozn.: metody lze kombinovat

Zajímají vás naše služby?

Ozvěte se nám.